Technický dozor investora (TDI)

tel.:+420 607 731 011

Nabízíme odborné vedení a dohled nad realizací stavby. Šetříme Váš čas a peníze.

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka).

Ušetří investice, které investor vynaloží při nesprávném výběru dodavatele stavebních prací, při nesprávném sestavení smluv či při napravování chyb projektu.

Image

Činností technického dozoru investora

  • poradenství při zpracování projektové dokumentace
  • kontrola a ověření cen položkového rozpočtu
  • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy
  • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
  • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
  • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
  • kontrolu vad a nedodělků
  • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
  • řízení kontrolních dnů a účast na nich
  • organizaci kolaudace provedené stavby
Image

Stavební dozor

Stavební dozor je nařízen § 153 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a za dodržování jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby.

Image

Stavbyvedoucí, projekt manager - koordinace výstavby

Náplní jeho činnosti je vedení a řízení stavby v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací, stavebním úřadem vydanými rozhodnutími a všemi dotčenými právními předpisy a normami.

Koordinuje činnosti všech subdodavatelů stavby s cílem dosáhnout konečnou realizaci v co nejlepší kvalitě bez vynakládání nadbytečných finančních prostředků.