Inženýrská činnost staveb

tel.:+420 607 731 011

Nabízíme kompletní servis v oblasti přípravy realizace stavby

Od okamžiku, kdy se rozhodnete stavět rodinný dům, provozovnu či rekreační objekt, musíte získat množství vyjádření, povolení stanovisek atd.. Dále Vás čeká zajistit řadu projektových dokumentací jednotlivých odborností a schválení těchto dokumentací od správců inženýrských sítí, státní správy a ostatních dotčených orgánů. S touto starostí Vám rádi pomůžeme.

Image
 • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků
 • zajišťování přípravné a prováděcí dokumentace stavby
 • vypracování smluv s projektantem
 • zajištění radonového průzkumu
 • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
 • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
Image
 • projednání projektu pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu a garančních zkoušek, dohled nad plněním garancí zhotovitele
 • zajištění vynětí ze ZPF (Zemědělský půdní fond) a LPF (Lesní půdní fond), zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu, majetkoprávní agendy, nájemní smlouvy apod.
 • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
 • příprava podkladů pro získání dotace