Koordinátor BOZP

tel.:+420 607 731 011

Koordinátor BOZP

Vydáním zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzniká pro většinu stavebních objektů, potažmo zadavatelů (investorů, stavebníků), povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.

„Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele musí určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace koordinátora BOZP, a to u staveb, jejichž celková předpokládaná doba realizace je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce vykonávány současně více než 20 pracovníky,

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby).“

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba, určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti - § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Přehled činnosti koordinátora BOZP

  • Zpracování přehledu rizik stavby včetně přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě
  • Vypracování plánu BOZP na staveništi
  • Oznámení o zahájení stavebních prací
  • Návrh vhodných opatření BOZP
  • Průběžné vyhodnocování rizik
  • Kontrola pracovních postupů na stavbě a dodržování právních předpisů BOZP
  • Uplatňování navržených opatření a plnění nápravních opatření